• primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;
 • primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
 • primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi înmânează  documentele solicitate;
 • înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare, înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate și preluate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din comunicările autorităților sau instituțiilor prevăzute de lege și înscrise în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 • furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, cu respectarea prevederilor legale;
 • efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;
 • identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 • colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
 • asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 • soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice, cu respectarea prevederilor legale;
 • în colaborare cu structurile M.A.I. sau poliția locală desfășoară activități specifice pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege;
 • acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 • formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial (analiza petițiilor și audiențelor) şi anual în cadrul serviciului;
 • completează la cererea persoanelor fizice sau a instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale Formularul E401;
 • asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;
 • răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
 • organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
 • asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 • răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.
 • preia imaginea solicitantului;in cazul in care imaginea este preluata de un alt lucrator decat cel care a primit documentele la ghiseu,efectueaza confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;
 • dupa caz,verificari in urmatoarele evidente:evidenta operativa,evidenta informatica sau manuala,centrala sau locala;
 • completeaza cererile titularilor cu datele privind seria si numarul cartii de identitate,codul de secretizare,perioada de valabilitate si numarul cartii de alegator;

Pentru Fișier
Cerere – Eliberarea actului de identitate Vizualizare
Cerere – Eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul în strainatate si resedinta în Romania Vizualizare
Cerere – Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei Vizualizare
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani Vizualizare
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitatea, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor Vizualizare
Eliberarea Actului De Identitate La Schimbarea Domiciliului Din Străinătate În România Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului Vizualizare
Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române Vizualizare
Eliberarea cărții de identitate provizorii (când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate) Vizualizare
Pentru Fișier